กรอ.เห็นชอบโครงการกระจายสินค้าทุ่งสง-พัฒนาระบบโลจิสติกส์

การเมือง
21 ต.ค. 55
16:30
82
Logo Thai PBS
กรอ.เห็นชอบโครงการกระจายสินค้าทุ่งสง-พัฒนาระบบโลจิสติกส์

ที่ประชุมกรอ.เห็นชอบดำเนินโครงการกระจายสินค้าทุ่งสง และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม แถลงภายหลังการประชุมร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.ภูมิภาค)ว่า จะมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระบบราง ใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ อาทิ การพัฒนาและขยายเส้นทางการจราจร 4 เส้น ทางวงเงิน 8,000 ล้านบาท คือ โครงการบูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข417 (ถนนสาย สนามบิน) โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนสายรอง เลียบฝั่งอ่าวไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความมั่นคงและโครงการการปรับปรุงและพัฒนาถนนเครือ ข่ายเชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันโดยทั้ง4 โครงการเสนอให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปี 2557 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และการค้าในพื้นที่