นายกฯยันพร้อมดูแลสวัสดิการ-สนับสนุนครูทุกด้าน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯยันพร้อมดูแลสวัสดิการ-สนับสนุนครูทุกด้าน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

สังคม
16 ม.ค. 56
06:18
93
Logo Thai PBS
นายกฯยันพร้อมดูแลสวัสดิการ-สนับสนุนครูทุกด้าน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ยื่น 8 ข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรี ระบุพร้อมดูแลสวัสดิการและสนับสนุนครูทุกด้านเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2556 ที่คุรุสภา โดยปีนี้ได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู" โดยมีคำขวัญวันครูประจำปี ว่า "80 พรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยนายกรัฐมนตรี ได้คารวะครูของตัวเอง 3 คน ประกอบด้วย น.ส.อรศรี มนตรี ครูผู้สอน และ ครูประจำชั้น อนุบาล3 นางกาญจนา นันทขวาง ครูประจำชั้น ป.6 และ นางสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม์ ครูประจำชั้น ม.5 รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย

<"">
<"">

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครูต้องปรับตัวให้ทันกลับเทคโนโลยี และเน้นการรักษาวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับสนับสนุนเยาวชนให้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้รัฐบาล พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และพร้อมดูแลสวัสดิการครูและครอบครัว ที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่อย่างมีเกียรติ เพราะถือว่าเป็นผู้เสียสละชีวิต

ขณะที่สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ยื่นข้อเสนอเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู อย่างเร่งด่วน 8 ประเด็น ได้แก่ กำหนดการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาศักยภาพสถาบันผลิตครูของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำในอาเซียน กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีครูครบทุกห้องเรียนโดยกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้เหมาะสม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุ่มอาเซียน/จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของสื่อการเรียนรู้ครุภัณฑ์ ทุกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสื่อเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น 

การผลักดันเงินวิทยฐานะและเงินค่าวิชาชีพโดยการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลงานที่ตรงตามภาระกิจเป็นหลักและรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้นมีจำนวนขั้นเงินเดือนที่น้อยลงโดยการแก้กฎหมายว่าด้วยบัญชีเงินเดือน และสุดท้ายให้บุคคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดมีสิทธิสมัครหรือลาออกจากสมาชิกกองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการโดยสมัครใจ

ขณะที่ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่างจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู โดยนางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดงานวันครู พร้อมมอบรางวัลให้กับครูจำนวน 61 คน แบ่งเป็นรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 30 คน รางวัลครูผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน และรางวัลครูที่ชนะการประกวดบทร้อยกรองและคำขวัญวันครูกรุงเทพมหานครจำนวน 13 คน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีส่วนร่วมในการศึกษา

ปลัดกรุงเทพมหานคร ขอให้ครูกรุงเทพมหานคร พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน และสถานการณ์ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมหลากหลายมิติ เพื่อบ่มเพาะเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ขณะที่ กทม. จะพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ของครู รวมทั้งสนับสนุนครูให้มีโอกาสศึกษาต่อ และอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ