กรมการขนส่งทางบกเตรียมประกาศเกณฑ์รถต่างแดนเที่ยวไทย-อนุญาตเฉพาะจังหวัดที่ผ่านด่านศุลกากร

เศรษฐกิจ
8 เม.ย. 59
06:51
312
Logo Thai PBS
กรมการขนส่งทางบกเตรียมประกาศเกณฑ์รถต่างแดนเที่ยวไทย-อนุญาตเฉพาะจังหวัดที่ผ่านด่านศุลกากร
กรมการขนส่งทางบกลงนามประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้รถต่างแดนเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว อนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ผ่านด่านศุลกากรเท่านั้น

เมื่อวานนี้ (7 เม.ย.2559) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 โดยจะส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าภายในเดือน มิ.ย.2559 โดยกำหนดให้รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ) รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ไม่รวมรถตู้, รถบ้าน, และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ อนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ผ่านด่านศุลกากรเท่านั้น

สำหรับหลักฐานประกอบด้วย สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถที่ยื่นขออนุญาตและต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายตัวรถ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ รายละเอียดการเดินทาง สำเนาหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท/คน/ครั้ง และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท/ครั้ง และหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง