นายกฯ พร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงการหลวง

เศรษฐกิจ
27 เม.ย. 59
15:25
138
Logo Thai PBS
นายกฯ พร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงการหลวง
นายกรัฐมนตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการหลวง ยกระดับคุณภาพชาวเขาอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (27 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นประธานการประชุคณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและพัฒนาโครงการหลวง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมปลูกพืชเมืองหนาว และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวเขา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง โดยระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 มีหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการหลวง จำนวน 23 หน่วยงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของแผนแม่บท

การประชุมในวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาที่สูง แบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนบนชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงทางอาหาร และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง