"พล.อ.ประยุทธ์"ใช้ ม.44 งดเว้นสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พล.อ.ประยุทธ์"ใช้ ม.44 งดเว้นสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่

การเมือง
13 ก.ค. 59
20:31
393
Logo Thai PBS
"พล.อ.ประยุทธ์"ใช้ ม.44 งดเว้นสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่
'พล.อ.ประยุทธ์' ใช้อำนาจตาม ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คสช. งดเว้นการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันนี้ (13 ก.ค.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2559เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557โดยที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และจะได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 กรณีจึงยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นเป็นการสมควร ให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อให้การปฏิรูปองค์กรศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง

ข้อ 2 ให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับหรือจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นกระบวนการสรรหาและการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งที่อยู่ระหว่างดําเนินการในวันที่ คําสั่งนี้ใช้บังคับให้เป็นอันยกเลิก

ข้อ 3 บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งนั้นต่อไปแม้จะครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว จนกว่าจะมีการแต่งต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี มาแทนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 4 ในกรณีที่บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งตามข้อ 3 พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วแต่กรณี ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ 5 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง