"ชวรงค์" ยืนยัน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังทำหน้าที่ได้ดี เสียดาย "แนวหน้า" ลาออก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ชวรงค์" ยืนยัน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังทำหน้าที่ได้ดี เสียดาย "แนวหน้า" ลาออก

สังคม
21 ก.ค. 59
15:23
249
Logo Thai PBS
"ชวรงค์" ยืนยัน  สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังทำหน้าที่ได้ดี เสียดาย "แนวหน้า" ลาออก
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาพการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันนี้ (21 ก.ค.2559) ว่า เป็นสิทธิของสมาชิกที่จะลาออก ชี้สมาชิกอีกกว่า 50 ฉบับยังสานต่องานสภาการฯ

นายผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ลงวันที่ 21 ก.ค.2559 แจ้งการลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้ารายงานว่า หนังสือดังกล่าวมีข้อความว่า "เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย อังกฤษ 25 ฉบับ จากจำนวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดตั้ง "สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" เพื่อเป็นองค์กรควบคุมกันเอง และส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น"

"ตลอดระยะเวลา 19 ปีเต็มที่หนังสือพิมพ์แนวหน้า เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้น ได้ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมและธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังให้ความร่วมมือกับการทำหน้าที่และกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วยดีตลอดมา"

"หากแต่เมื่อย้อนไปพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งต้องการให้องค์กรควบคุมกันเอง และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นนั้น ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ไม่สามารถจะทำให้เป็นจริงได้ เพราะหนังสือพิมพ์แต่ละองค์กร มีการเลือกข้างอย่างชัดเจน ไม่ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมในการนำเสนอข่าว เป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยกจนถึงทุกวันนี้ และยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศชาติ ขณะที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ไม่สามารถจะเข้าไปควบคุม หรือให้คุณให้โทษได้"

"สำหรับหนังสือพิมพ์แนวหน้า ตลอดระยะเวลา 36 ปีเต็มในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประชาชน มีความเป็นมืออาชีพ นำเสนอข่าวอย่าง "ตรงไป ตรงมา" ตามปณิธานของหนังสือพิมพ์ รวมทั้งยังไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียทั้งด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ"

"บัดนี้ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขอลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ 2559 เป็นต้นไป และขอยืนยันว่า แม้จะมิได้เป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้ว แต่หนังสือพิมพ์แนวหน้า ก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่สื่อมวลชนที่ดี ยึดมั่นในกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด"

ทั้งนี้เว็บไซต์แนวหน้ารายงานด้วยว่า หนังสือพิมพ์แนวหน้ากำลังพิจารณาที่จะลาอออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในลำดับถัดไปด้วย

ด้านนายชวรงค์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงการลาออกของหนังสือพิมพ์แนวหน้าว่า การลาออกเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะกระทำได้ ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าแจ้งเหตุผลในการลาออกว่า เป็นเพราะตลอดเวลา 19 ปีที่้สภาการฯ ก่อตั้งมา ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการควบคุมกันเองและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นได้นั้น นายชวรงค์กล่าวว่า ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างไปของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในขณะที่หนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกว่า 50 ฉบับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการฯ เพื่อกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมและกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นต่อไป

"ปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสมาชิก รวมทั้งยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและมีการทำงานเชิงรุกในการกำกับดูและจริยธรรมของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าลาออกจากการเป็นสมาชิก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะร่วมกันผลักดันเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แหงชาติต่อไป" นายชวรงค์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง