องค์กรวิชาชีพสื่อ จี้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ หวั่นการเมืองแทรกแซง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

องค์กรวิชาชีพสื่อ จี้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ หวั่นการเมืองแทรกแซง

สังคม
19 ธ.ค. 59
18:44
472
Logo Thai PBS
องค์กรวิชาชีพสื่อ จี้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ หวั่นการเมืองแทรกแซง
วันนี้ (19 ธ.ค.) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พร้อมขอให้ กมธ.ทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา หวั่นภาครัฐและฝ่ายการเมืองแทรกแซง

ตามที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา และต่อมาประธาน กมธ. ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวส่งให้ กมธ. พิจารณา ซึ่งมีกำหนดจะยื่นร่างแก้ไขขององค์กรวิชาชีพสื่อในวันที่ 22 ธ.ค.นี้

ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีความพยายามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมของ กมธ. ให้มีเนื้อหาอันเป็นการสนับสนุนให้ภาคการเมืองและภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมากขึ้น อาทิ การกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานของรัฐ และการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการดังกล่าว รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง

ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กร จึงขอเรียกร้องมายัง กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สปท. ดังต่อไปนี้

ให้คณะกรรมาธิการฯ ทบทวนความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพที่มีเนื้อหาสนับสนุนให้ภาครัฐและฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน รวมทั้งการให้อำนาจคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมาธิการนำข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณา ก่อนที่จะนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง