โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.กต.13 ตำแหน่ง 'เสข วรรณเมธี' เป็นผู้แทนถาวรไทยในสวิตเซอร์แลนด์

สังคม
11 ก.พ. 60
18:06
810
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.กต.13 ตำแหน่ง 'เสข วรรณเมธี' เป็นผู้แทนถาวรไทยในสวิตเซอร์แลนด์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 13 ราย ดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําฮังการี

2. นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐคูเวต

3. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
ราชอาณาจักรสเปน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐเม็กซิโก

4. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐตุรกี

5. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

6. นายจักรี ศรีชวนะ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐโปรตุเกส

7. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐเฮลเลนิก

8. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐลิเบีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

9. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
ประจําสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

10. นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

11. นายธานี ทองภักดี พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

12. นายเสข วรรณเมธี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

13. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี