โปรดเกล้าฯปลด "พล.ต.ต.พงษ์เดช" พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯปลด "พล.ต.ต.พงษ์เดช" พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวร

สังคม
15 พ.ค. 60
18:54
5,076
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯปลด "พล.ต.ต.พงษ์เดช" พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวร
โปรดเกล้าฯ ปลด "พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร" พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวร เหตุถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง และคดีอาญา

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ ให้นายตํารวจราชสํานักพ้นจากตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร เป็นนายตํารวจราชสํานักเวร ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2557 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 เม.ย.2557 และต้องพ้นจากตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักเวร เมื่อดํารงตําแหน่งครบ 3 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ.2495 นั้น

บัดนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีคําสั่งให้ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.2560 เนื่องจากถูกตั้งกรรมการ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร สอบสวนวินัยร้ายแรง และต้องคดีอาญา และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวรด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เม.ย.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง