สปท.เผยผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปตำรวจ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สปท.เผยผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปตำรวจ

การเมือง
19 พ.ค. 60
12:41
513
Logo Thai PBS
สปท.เผยผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปตำรวจ
สปท.เผยผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งนอกจากข้อเสนอในการปฏิรูป 8 ด้านแล้ว ยังเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการงาน และยกระดับความเป็นองค์กรสากล

เมื่อวานนี้ (18 พ.ค.2560) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปตำรวจ ภายใต้วัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวังให้การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือข้าราชการตำรวจเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ โดยหลักการได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาอยู่ภายใต้รัฐมนตรีคนเดียว สอดคล้องกลไกการทำงาน ที่จะยึดเป็นระบบเดียวกัน ทั้งตำรวจ อัยการ และศาล รวมถึงการติดต่อสื่อสารและประสานข้อมูลกับองค์กรที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ หรืออยู่ในระดับสากล

สาระสำคัญของแนวทางการปฏิรูปตำรวจมีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย การถ่ายโอนภารกิจ, ระบบงบประมาณตำรวจ, ระบบนิติวิทยาศาสตร์, ป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น, การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย, การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, การสรรหาและระบบฝึกอบรม และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาลและเส้นทางการเจริญเติบโต ขณะเดียวกัน เสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ชัดเจน อาทิ ต้องผ่านงานสอบสวนอย่างน้อย 2 ปี หรือต้องรับผิดชอบสำนวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 70 คดี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่ไปกับหลักความรู้ความสามารถ และความอาวุโส

พร้อมกันนี้ เสนอให้ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ในอัตราที่สูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ อาทิ ตำรวจชั้นประทวน จะมีเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.28 เท่า หรือจากเดิม 10,760 บาท ควรเป็น 13,773 บาท หรือตำรวจชั้นสัญญาบัตร จะสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.74 เท่า คือเดิม 15,290 บาท ควรเป็น 26,605 บาท และเห็นควรว่าสายงานที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ควรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าสายงานอำนวยการ หรือภาพรวมจะเทียบเคียงกับองค์กรต่างประเทศก็ได้

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาไอทีออนไลน์ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบริการประชาชน ทั้งรับแจ้งความและสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแผนการปฏิรุปกิจการตำรวจฉบับนี้ สนช. และ สปท.จะสรุปเสนอต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามกรอบปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ทุกข้อเสนอจะเสนอให้รัฐบาล และคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามโครงสร้างของ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนตามแต่เห็นสมควร เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามมาตรา 258 และ 260 ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ขณะเดียวกัน ผลประชุมวิป สปท.กำหนดจะพิจารณาเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ 2 เรื่องในสัปดาห์หน้า คือเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกิจการของตำรวจทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการทำงานของตำรวจ การป้องกันการกระทำความผิดทางอาญาและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนตามความต้องการของชุมชน และพิจารณารายงาน

และเรื่องการปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ ที่เสนอให้จัดตั้งหน่วยงานประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยในหน่วยงานแต่ละกลุ่ม และมาตรการป้องกัน แผนรับมือฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบ พร้อมเร่งรัดวางมาตรการให้เป็นรูปธรรมในการป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง