ผบ.ทบ. ส่งร่างสัญญาประชาคมให้ "พล.อ.ประวิตร" พิจารณา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผบ.ทบ. ส่งร่างสัญญาประชาคมให้ "พล.อ.ประวิตร" พิจารณา

การเมือง
19 มิ.ย. 60
11:18
422
Logo Thai PBS
ผบ.ทบ. ส่งร่างสัญญาประชาคมให้ "พล.อ.ประวิตร" พิจารณา
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ส่งร่างสัญญาประชาคม ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ยันไม่มีเรื่องของการนิรโทษกรรม แต่เป็นกรอบมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง โดยเคารพกติการ่วมกัน

วันนี้ (19 มิ.ย.2560) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหรือ อนุฯชุดที่ 3 ของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จะเสนอร่างสัญญาประชาคมที่จัดทำเสร็จสิ้นแล้วต่อที่ประชุมซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

สำหรับสาระสำคัญของร่างสัญญาประชาคมที่ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในวันนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทนำ ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป เน้นเนื้อหาที่สามารถสื่อสารเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ครอบคลุมกรอบความเห็น 10 ประเด็น

 โดยกรอบความเห็นร่วม ที่คณะอนุกรรมการจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคม จะเน้นที่การให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 1 ในหลักการสำคัญคือ ทุกคนต้องร่วมมือกันสร้างบรรยากาศความปรองดอง โดยพึงมีความรู้ ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ที่สำคัญต้องใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกรอบของกฎหมาย ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศ และร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐ หากเกิดปัญหาต้องใช้กลไกรัฐสภาอย่างสันติ

หลังการประชุมรับทราบร่างสัญญาประชาคมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการชี้แจงประชาชนผ่าน เวทีสาธารณะ 4 กองทัพภาค ใน 4 จังหวัดคือ กทม. นครราชสีมา พิษณุโลก และนครศรี ธรรมราช ดำเนินการโดย กอ.รมน. เพื่อนำร่างสัญญาประชาคม และข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานสร้างความปรองดองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในสาระสำคัญ

ร่างสัญญาประชาคมที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ มีความชัดเจนว่า จะเน้นวางกรอบกว้าง ๆ เพื่อย้ำกติกาที่ทุกคนต้องยอมรับ จากนี้ต้องฟังกระแสตอบรับจากประชาชนอีกครั้ง หลังการเปิดเผยร่างสัญ ญาประชาคมอย่างเป็นทางการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง