ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด "เกษม นิมมลรัตน์" ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอีกกว่า 21 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด "เกษม นิมมลรัตน์" ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอีกกว่า 21 ล้านบาท

การเมือง
27 ก.ค. 60
16:00
540
Logo Thai PBS
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด "เกษม นิมมลรัตน์" ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอีกกว่า 21 ล้านบาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายเกษม นิมมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอีกกว่า 21 ล้านบาท หลังศาลฎีกาฯ เคยอายัดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติกว่า 168 ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน

วันนี้ (27 ก.ค.2560) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วมีมติว่านายเกษม นิมมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รวมมูลค่า 186,620,637.76 บาท ซึ่งต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อม.44/2560 ให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 168,453,245.70 บาท ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 38 และมาตรา 83 แล้ว นั้น

ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ ในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วมีมติว่านายเกษม นิมมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ในกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่า 21,140,746.50 บาท ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินที่อยู่ในชื่อของนายเกษม นิมมลรัตน์ จำนวน 2 แปลง มูลค่าขณะได้มา 11,865,000 บาท ได้แก่ 1.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 11777 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 3 งาน 96.4 ตารางวา, 1.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 11783 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 3 งาน 95 ตารางวา และ 2. เงินลงทุนในการซื้อหุ้นบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ASCON) ที่อยู่ในชื่อของนางดวงสุดา นิมมลรัตน์ (คู่สมรส) จำนวน 61,838,310 หุ้น มูลค่าขณะได้มาหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 9,275,746.50 บาท

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ และนางดวงสุดา นิมมลรัตน์ (คู่สมรส) ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามรายการที่กล่าวข้างต้น ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 38 วรรคสอง ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ ที่มีมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายเกษม นิมมลรัตน์ ตามนัยมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง