ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การเมือง
25 ต.ค. 60
18:25
959
Logo Thai PBS
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันที่ 25 ต.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงาน ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นดังนี้

1. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 ราย
1.1 พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
1.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
1.3 พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
1.4 พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
1.5 พลตํารวจเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
1.6 พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
1.7 พลเอก วลิต โรจนภักดี (รองเลขาธิการฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
1.8 พลโท นิรันดร สมุทรสาคร (รองเลขาธิการฯ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์)
1.9 พลเอก นครา สุขประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ)
1.10 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ)
1.11 พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)
1.12 พันตํารวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)
1.13 นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการ ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
1.14 พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

2. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 ราย
2.1 พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
2.2 พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
2.3 พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
2.4 พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
2.5 พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
2.6 พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
2.7 พลเอก กิตติทัศน์ บําเหน็จพันธุ์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
2.8 พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์)
2.9 พลตรี นเรศน์ วงศ์สุวรรณ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ)
2.10 พลเรือโท ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์ ( ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ)
2.11 พลอากาศเอก ฌเณศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)
2.12 พลตํารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)
2.13 พลตํารวจเอก ไพศาล เชื้อรอต (ที่ปรึกษา ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
2.14 พลเอก สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

3.พันเอก วินธัย สุวารี เป็นโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ