โปรดเกล้าฯถอดยศกองอาสารักษาดินแดน "ดิสธร วัชโรทัย" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯถอดยศกองอาสารักษาดินแดน "ดิสธร วัชโรทัย"

สังคม
10 ธ.ค. 60
16:02
26,203
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯถอดยศกองอาสารักษาดินแดน "ดิสธร วัชโรทัย"
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศ "ดิสธร วัชโรทัย" พ้นจากนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศ กองอาสารักษาดินแดน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ 568/2560 ลงวันที่ 6 พ.ย. พ.ศ. 2560 ประกาศลงวันที่ 10 พ.ย. พ.ศ. 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศ นายกองเอก เนื่องจากมีความประพฤติเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศ นายกองเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง