จ่อบรรจุ "สัตว์ป่า" เข้ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จ่อบรรจุ "สัตว์ป่า" เข้ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ

สิ่งแวดล้อม
25 ก.พ. 61
14:18
1,618
Logo Thai PBS
จ่อบรรจุ "สัตว์ป่า" เข้ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ
กรมปศุสัตว์ เร่งแก้กฎหมายเพิ่ม "สัตว์ป่า" เป็นสัตว์ควบคุมตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

วันนี้ (25 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกกระทำการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำสัตวมาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสม ตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง

สำหรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังสามารถบังคับใช้กับสัตว์อื่นๆได้อยู่แล้ว ยังเหลือเพียงนิยามของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เนื่องจากมีข้อโต้แย้งในรายละเอียดของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ธรรมชาตินี้ กรมปศสุตัว์จะเร่งประชุมคณะกรรมการฯให้ได้ข้อสรุปนิยามของสัตว์อาศัยอยู่ในธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุด โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มี.ค.2561

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ายังมิได้มีการกำหนดนิยามให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเป็นสัตว์ตาม พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ฯ ก็ตาม สัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติก็อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะหากไปล่าหรือทำร้ายจะมีโทษหนักกว่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ส่วนสัตว์ป่าแม้อยู่ตามธรรมชาติ แต่หากนำมาเลี้ยงอย่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ด้วยอยู่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง