ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

สังคม
17 ก.ย. 61
18:23
2,654
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

วันนี้ (17 ก.ย.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง