สนช.เห็นชอบร่างกฎหมาย "ภาษีที่ดิน" บังคับใช้ปี 63 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.เห็นชอบร่างกฎหมาย "ภาษีที่ดิน" บังคับใช้ปี 63

การเมือง
16 พ.ย. 61
14:09
3,856
Logo Thai PBS
สนช.เห็นชอบร่างกฎหมาย "ภาษีที่ดิน" บังคับใช้ปี 63
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวาระ 3 แล้ว มีผลบังคับใช้ ปี 2563 โดย 2 ปีแรกให้ใช้อัตราตามมูลของฐานภาษี

วันนี้ (16 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อเนื่องจากวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยในที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียง 169 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ การให้ร่างพระราชบัญญัติ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยังได้บัญญัติบทเฉพาะกาล มาตรา 90 ขึ้นมาใหม่ เป็นการกำหนดให้ในสองปีแรก ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลของฐานภาษีตามที่ มาตรา 90 บัญญัติไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง