อนุมัติ 33 ตำรวจ ปฏิบัติราชการที่ สตม. 1 ปี ไม่ขาดจากต้นสังกัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อนุมัติ 33 ตำรวจ ปฏิบัติราชการที่ สตม. 1 ปี ไม่ขาดจากต้นสังกัด

อาชญากรรม
27 มิ.ย. 62
13:10
6,195
Logo Thai PBS
อนุมัติ 33 ตำรวจ ปฏิบัติราชการที่ สตม. 1 ปี ไม่ขาดจากต้นสังกัด
ตร.อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจ 33 นาย ปฏิบัติราชการที่ สตม. เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด

บก.ทพ.มีหนังสือถึง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. ตามที่หนังสือ สตม. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 เสนอ ตร.ขออนุมัติให้ข้าราชการตำรวจ 33 นาย ปฏิบัติราชการที่ สตม. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตร.อนุมัติเป็นต้นไปนั้น

จากนั้น ตร.มีบันทึกลง 25 มิ.ย.2562 อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจ 33 นายดังกล่าว ปฏิบัติราชการที่ สตม.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย เป็นครั้งคราว ไม่ขาดจากต้นสังกัด มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่ 25 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป โดยงดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับลำดับที่ 1, 3, 5-9, 11, 14-16, 18-22, 24-27 และ 29-33 จำนวน 25 นาย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

สำหรับบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ ตร.อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการที่ สตม.

1.พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.ภ.2

2.พ.ต.อ.ยศพนธ์ จรรยาสถิต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

3.พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3

4.ว่าที่ ร.ต.อ. พงษกร จันทีนอก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

5.ว่าที่ พ.ต.อ.ปรม พฤทธิกุล ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ4

6.ว่าที่ พ.ต.ต.อชิรพงษ์ ประจง สว.ฝผ.ภ.จว.มุกดาหาร

7.พ.ต.ท.กัลป์ กลิ่นศรี รอง ผกก.สส.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

8.พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

9.พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

10.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.

11.พ.ต.ท.วิทูร ตั้งวุฒิสาร สว.กก.ตชด.33

12.ร.ต.ท.กรกต เทศทอง รอง สว.กก.ตชด.13

13.พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก.ปส.3

14.พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร รอง ผบก.สกส.บช.ปส.

15.พ.ต.ท.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2

16.พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.

17.ว่าที่ พ.ต.อ.สมพงศ์ มั่นหมาย ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ทล.

18.พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ รอง ผกก.4 บก.ปปป.

19.ว่าที่ พ.ต.ต.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ สว.กก.สส.บก.น.4

20.พ.ต.ท.ทวีทรัพย์ เล็กประดิษฐ์ อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.บช.น.

21.พ.ต.ท.ธีรวุฒิ นกยูงทอง อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.บช.น.

22.พ.ต.ต.บรรจง ทัพภูมี สว.ฝอ.บก.น.1

23.ด.ต.สมคิด คำสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1

24.ส.ต.ท.ณัฏฐนันท์ ระยารักษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4

25.ส.ต.ท.โรจน์ศิพงศ์ ราชเดิม ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

26.พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ ผกก.ฝอ.ศทก.

27.ว่าที่ ร.ต.อ.เอกวิน ชีวมงคล รอง สว.ฝอ.สส.

28.พ.ต.ต.พิริยะพันธ์ จันทราวุฒิ สว.(กอ.รมน.) สกพ.

29.ว่าที่ พ.ต.ท.สถิตย์ บุตรฉิม สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.

30.ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลัยทกพันธ์ สว.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.

31.ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ สว.ฝอ.กม.

32.ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สมมาตร์ พึ่งพวง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.

33.พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง