แข่งเดือดเฟ้นหาชุมชน "สะอาดบุรีปี 2" ลดขยะยั่งยืน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แข่งเดือดเฟ้นหาชุมชน "สะอาดบุรีปี 2" ลดขยะยั่งยืน

Logo Thai PBS
แข่งเดือดเฟ้นหาชุมชน "สะอาดบุรีปี 2" ลดขยะยั่งยืน
โครงการสะอาดบุรี ปี 2 เริ่มคัด 4 คู่ชุมชนพี่เลี้ยง- น้องใหม่ จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 คู่ทั่วประเทศ เพื่อเข้ารอบแข่งขัน "การโค้ช" ให้ชุมชนน้องใหม่กลายเป็นนักจัดการขยะ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท หลังพบคนไทยผลิตขยะพลาสติกวันละ 2 ล้านตัน

วานนี้ (4 ก.ค.2562) วันแรกของการคัดเลือกชุมชนตามโครงการสะอาดบุรี ปี 2 มีชุมชนคู่พี่เลี้ยง-น้องใหม่ มาคัดเลือก 7 คู่ชุมชน ก่อนที่จะแข่งขันอีก 8 คู่ชุมชน ในวันนี้ (5 ก.ค.) เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 4 คู่ชุมชนที่จะแข๋งขันการโค้ช ให้ชุมชนน้องใหม่สามารถจัดการขยะในชุมชนตนเองอย่างได้ผล

ในการคัดเลือก ชุมชนพี่เลี้ยงและชุมชนน้องใหม่ ต้องร่วมกันนำเสนอเหตุผลที่เลือกชุมชนน้องใหม่ สภาพปัญหาขยะของชุมชนน้องใหม่ วิธีการที่พี่เลี้ยงจะโค้ชชุมชนน้องใหม่ และเป้าหมายในการจัดการขยะของชุมชนน้องใหม่ โดยกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่ประกอบด้วย วิธีการและเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง การมีส่วนร่วมและความยั่งยืน

ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 คู่จะต้องนำเสนอสภาพปัญหาขยะของชุมชนน้องใหม่อีกครั้งต่อกรรมการที่จะลงตรวจพื้นที่ และนำเสนอวิธีการโค้ชชุมชนน้องใหม่ ในระยะเวลา 3 เดือน 

หลังจากครบกำหนด กรรมการจะลงตรวจพื้นที่ เพื่อตัดสินคู่ชนะเลิศอีกครั้ง โดยคู่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท 

โครงการสะอาดบุรีนี้ ไทยพีบีเอส ร่วมดำเนินการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นปีที่ 2 แล้ว ตามแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะที่ไทยพีบีเอสดำเนินการมาโดยตลอด เน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง จึงได้เริ่มวิธีการพี่สอนน้อง

โดยให้ชุมชนที่มีความสามารถจัดการขยะระดับมือรางวัลชุมชนปลอดขยะ ขยายผลนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นที่ยังไม่สามารถจัดการขยะในชุมชน ให้มีองค์ความรู้และเกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

ชี้คนไทยผลิตขยะพลาสติก 2 ล้านตันต่อวัน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า โครงการสะอาดบุรี จึงเป็นการส่งเสริมการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ

ปัจจุบันพบว่าคนไทยสร้างขยะ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน และมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 8.51 ล้านตัน และในบางพื้นที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมก็กลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษ

คาดหวังว่าโครงการสะอาดบุรี ปี 2 จะมีส่วนช่วยให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดให้มีกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขยายผลการจัดการขยะเหลือศูนย์  

 

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง