ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

สังคม
7 ม.ค. 63
19:06
3,917
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันนี้ (7 ม.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

1.ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย

2.ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคำร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ให้มีคำสั่งงดเบี้ยปรับ

3.การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีค้างชำระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง