ก.แรงงาน สร้างการรับรู้ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานชาติ จ.นครปฐม

สังคม
24 เม.ย. 63
13:58
294
Logo Thai PBS
ก.แรงงาน สร้างการรับรู้ COVID-19  ในกลุ่มแรงงานชาติ จ.นครปฐม
ก.แรงงาน สภากาชาดไทย กรมอนามัย และ สธ. บูรณาการร่วมกัน ลงพื้นที่ จ.นครปฐม พบแรงงานข้ามชาติแนะการป้องกันตนเองจาก COVID-19 พร้อมพบปะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ กำหนดมาตรการความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (24 เม.ย.2563) นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัด ก.ทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานข้ามชาติ ณ ชุมชนบ้านท่าตลาด ตลาดศรีสามพราน และชุมชนยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผจว.นครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพื้นที่ จ.นครปฐม

 

นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีมาตรการเร่งด่วนกรณีวิกฤติการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและเยียวยาในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้แก่

1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2.การผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พ.ย.2563

3.ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ

 

4.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ

5.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรค COVID-19

6.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

7.ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น

 

ปัจจุบันประเทศไทย มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน 2,660,159 คน แบ่งเป็นประเภทระดับฝีมือ 168,176 คน ตลอดชีพ 241 คน ชนกลุ่มน้อย 44,800 คน และแรงงานประเภททั่วไป 2,446,942 ในพื้นที่จ.นครปฐม มีแรงงานทั้งสิ้น 97,228 คน แบ่งเป็นระดับฝีมือ 2,206 คน ชนกลุ่มน้อย 6,782 คน และแรงงานประเภททั่วไป 88,240 คน

 

สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ สำนักงานจัดหางาน จ.นครปฐม ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ และกำชับแรงงานข้ามชาติ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ได้แก่ ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และให้ควบคุมจำนวน ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน สอบถามข้อมูลแรงงานได้ที่กระทรวงแรงงาน สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง