นายกฯ ตั้ง 13 ที่ปรึกษา ศบค. ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ ตั้ง 13 ที่ปรึกษา ศบค. ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม

สังคม
1 พ.ค. 63
18:30
3,940
Logo Thai PBS
 นายกฯ ตั้ง 13 ที่ปรึกษา ศบค. ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้าน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันนี้ (1 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้าน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธาน

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการ

4. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ

7. พลตรีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ

8. นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการ

9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

10 นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ

11. นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ

12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรรมการและเลขานุการ

13. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง