"โคราช" คุมเข้มนักเดินทาง10 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"โคราช" คุมเข้มนักเดินทาง10 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน

ภูมิภาค
2 พ.ค. 63
09:30
27,160
Logo Thai PBS
"โคราช" คุมเข้มนักเดินทาง10 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน
ผู้ว่าฯนครราชสีมา ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID -19 ให้คนที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง เช่น กทม. ยะลา ปัตตานี ชลบุรี เชียงใหม่ เมื่อเข้าถึงพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน

วันนี้ (2 พ.ค.2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช สีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย 10 จังหวัดต่อไปนี้ ต้องกักตัว 14 วันทุกกรณี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่

โดยให้กักตัวเองแยกจากบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่นั้นๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึง

สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจ.นครราชสีมา จากพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่นั้นๆ ภายใน 24 ชม.หลังจากเดินทางมาถึงเช่นกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล สังเกตอาการ และให้คำแนะนำต่างๆ

หากบุคคลที่ถูกสั่งกักตัวต้องเดินทางกลับก่อนครบกำหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดไข้ และประเมินก่อนที่จะขอให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้ไม่ 37.5 องศาเซลเซียสให้นำส่งโรงพยาบาล

ทั้งนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีคนเดินทางมาพักกับครอบครัวใด เพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจะต้องถือปฏิบัติเว้นระยะห่าง

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้นำประกาศฉบับนี้มาเผยแพร่แล้ว ระบุว่าคนที่เดินทางเข้าพักที่โคราช มาจาก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ ต้องกักตัว 14 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ผู้ว่าฯ โคราช เบรกแรงงานทุกคนออกนอกพื้นที่

สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในโคราชรับมือ COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง