นายกฯ สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกดาวน์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกดาวน์

สังคม
14 พ.ค. 63
06:14
3,693
Logo Thai PBS
นายกฯ สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกดาวน์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน COVID-19 จำนวน 25 คน

วันที่ 13 พ.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้มีประกาศขยายระะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 นั้น

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินการไปโดยเป็นลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและผลการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

(1) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธาน หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

(2) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รองประธาน รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

(3) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองประธาน ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

(4) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรรมการ

(5) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ

(6) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน กรรมการ

(7) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ กรรมการ

(8) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กรรมการ

(9) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ กรรมการ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

(10) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคม กรรมการ และการขนส่งทั่วราชอาณาจักร

(11) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา กรรมการ

(12) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า กรรมการ

(13) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา กรรมการ

(14) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

(15) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

(16) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

(17) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร กรรมการ

(18) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ

(19) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ

(20) นายสันติธาร เสถียรไทย กรรมการ

(21) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอุบหมาย เลขานุการร่วม

(22) พล.ต.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ กรรมการและเลขานุการร่วม

(23) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(24) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และสังคมแห่งชาติ

(25) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ


(1) ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และข้อเสนอของภาคส่วนต่าง ๆ และจัดทำแนวทางผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

(2) จัดทำร่างข้อกำหนดเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการตาม (1) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย

(3) ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประก๊อบการพิจารณา

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามคำสั่งนี้เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 พ.ค.2563
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง