กกต.เคาะเลือกตั้ง อบจ.วันที่ 20 ธ.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.เคาะเลือกตั้ง อบจ.วันที่ 20 ธ.ค.นี้

การเมือง
12 ต.ค. 63
19:05
8,608
Logo Thai PBS
กกต.เคาะเลือกตั้ง อบจ.วันที่ 20 ธ.ค.นี้
กกต.ประกาศวันเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในช่วงวันที่ 2 - 6 พ.ย.63 และวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.63

วันนี้ (12 ต.ค.63) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 จะเป็นวันที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ย.63 และวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.63

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้

ประกอบกับสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันอังคารที่ 20 - 21 ต.ค.63

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกรการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่วต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้ยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ต.ค.63) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง