"ผบ.ตร."ลงนามประกาศฉบับ 4 คุมชุมนุม ห้ามเผยแพร่ข่าวบิดเบือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ผบ.ตร."ลงนามประกาศฉบับ 4 คุมชุมนุม ห้ามเผยแพร่ข่าวบิดเบือน

การเมือง
16 ต.ค. 63
17:21
381
Logo Thai PBS
"ผบ.ตร."ลงนามประกาศฉบับ 4 คุมชุมนุม ห้ามเผยแพร่ข่าวบิดเบือน
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงนามในประกาศ ฉบับที่ 4 เรื่องห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารเผยแพร่เสนอข่าวทำให้เกิดความหวาดกลัว หรือ เจตนาบิดเบือนข่าวสาร ฝ่าฝืนโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

วันนี้ (16 ต.ค.2563) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงนามในประกาศ ฉบับที่ 4 เรื่องห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม โดยมีรายละเอียดว่า 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นั้น อาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 1 และข้อ 2 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ 2 จึงออกประกาศกำหนด ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยง ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอันมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) กีดขวางการจราจรจนไม่อาจใช้สัญจรได้ตามปกติ

(2) กีดขวางทางเข้าออกของอคารหรือสถานที่ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน การประกอบกิจการ หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป

(3) มีการประทุษร้ายหรือใช้กำลังอันทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหายและเกรงกลัว อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

(4) ขัดขืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุมเพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

(5) โดยใช้เครื่องเสียง หรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 2 ห้ามมิให้ใช้วิทยุโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายซึ่งภาพ เสียง หรือข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 3 ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อห้ามตามประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

 

 

 

ข้อกำหนดหลังประกาศ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ในกรุงเทพฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง