เปิดชื่อ 80 ผู้สมัคร กก.กสทช. คนดังเพียบ รอคัดเหลือ 7 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดชื่อ 80 ผู้สมัคร กก.กสทช. คนดังเพียบ รอคัดเหลือ 7 คน

สังคม
29 ต.ค. 63
10:37
1,705
Logo Thai PBS
เปิดชื่อ 80 ผู้สมัคร กก.กสทช. คนดังเพียบ รอคัดเหลือ 7 คน
ปิดรับสมัครกก.กสทช. แล้ว รวมผู้สมัคร 80 คน คนดังเพียบ ทั้งอดีต ผบ.ทอ. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการกสทช. , อดีตเลขาธิการสมช. เตรียมส่งตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกก.สรรหาฯ เพื่อเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเลือกให้เหลือ 7 คน

วันนี้ (29 ต.ค.2563) ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน ระหว่างวันที่ 14-28 ต.ค. สรุปมีผู้สมัครจำนวน 80 คน ดังนี้

1.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สมัครด้านวิศวกรรม)
2.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
3.ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

4.พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
5.พล.ต.ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
6.ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
7.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

8.นายณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
9.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
10.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

11.ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครด้านกฎหมาย)
12.น.ส.ชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีต รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
13.พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก (สมัครด้านวิศวกรรม)
14.นายประพันธุ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)

15.ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
16.นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
17.นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. (นายธวัชชัย จิตรภาษนนท์) (สมัครด้านวิศวกรรม)

18.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ (สมัครด้านกฎหมาย)
19.พ.อ.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
20.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครด้านกฎหมาย)

21.พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย)
22.นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
23.รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ 58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
24.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

25.พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. (สมัครด้านวิศวกรรม)
26.นายนิมิตร หงส์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยดรากอนอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สมัครด้านวิศวกรรม)
27.พล.ท.พิเชษฐ คงศรี อายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม (สมัครด้านกฎหมาย)
28.พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมัครด้านวิศวกรรม)

29.พล.ต.วิเศษ เจริญสุข อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
30.นายสยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
31.นายณรงค์ เขียดเดช อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
32.นายทวีศักดิ์ บุตรตัน อายุ 61 ปี นักเขียนคอลัมน์สิ่งแวดล้อม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

33.พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
34.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
35.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อายุ 51 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)
36.นายจิตรนรา นวรัตน์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านกฎหมาย)

37.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ อายุ 44 ปี ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
38.นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อายุ 53 ปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านวิศวกรรม)
39.นายกฤษดา โรจนสุวรรณ อายุ 60 ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านกฎหมาย)
40.พล.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง อายุ 61 ปี อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม กองทัพบก (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

41.พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์ อายุ 59 ปี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพเรือ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)
42.นายชัยยงค์ พัวพงศกร อายุ 62 ปี ที่ปรึกษาด้านระบบ smart grid บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (สมัครด้านวิศวกรรม)
43.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ 54 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
44.พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

45.พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สมัครด้านวิศวกรรม)
46.รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร อายุ 44 ปี อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
47.นายพัชระ สารพิมพา อายุ 55 ปี สื่อมวลชนอิสระ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)
48.น.ส.อารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

49.พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร อายุ 57 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
50.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช อายุ 64 ปี กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม/สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

51.น.ส.จินตนันนท์ ชญาตร์ ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
52.นายพรชัย เสมแจ้ง อายุ 45 ปี อดีตนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
53.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อายุ 56 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
54.นายวิเชียร รุจิธำรงกุล อายุ 59 ปี กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านกฎหมาย)

55.พล.อ.มโน นุชเกษม อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)
56.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
57.พ.ต.ต.ดนุวศิน เจริญ อายุ 43 ปี รองศาสตราจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
58.พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ อายุ 48 ปี รองผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)
59.พล.ท.ณัฐวุฒิ สบายรูป อายุ 55 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย/อดีตรองเจ้ากรมข่าวทหาร (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
60.ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ อายุ 46 ปี ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกฎหมาย)

61.พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา อายุ 58 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านกฎหมาย)
62.พล.ท.พร ภิเษก อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
63.นายอานนท์ ทับเที่ยง อายุ 58 ปี ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง) (สมัครด้านวิศวกรรม)
64.พล.ต.อุชุกร ทรงวรัชญ์ อายุ 59 ปี เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

65.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อายุ 57 ปี อดีตรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
66.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ อายุ 48 ปี ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัครด้านวิศวกรรม)
67.นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 57 ปี อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และอดีตรองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

68.นายสมณ์ พรหมรส อายุ 61 ปี ปฎิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
69.okpวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อายุ 60 ปี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
70.พล.ท.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ อายุ 68 ปี ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก (สมัครด้านกฎหมาย)

71.พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อายุ 57 ปี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
72.พล.ต.ท.สุรพล ทวนทอง อายุ 65 ปี อดีตจเรตำรวจ (สมัครด้านกฎหมาย)
73.พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ อายุ 61 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
74.พล.อ.ท.บรรจง คลายนสูตร์ อายุ 66 ปี อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (สมัครด้านวิศวกรรม)

75.นายอารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 61 ปี ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)
76.ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 60 ปี รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

77.นายเสกสรรณ ประเสริฐ อายุ 56 ปี ประธานมูลนิธิเบาะแส /ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน มหาวิทยาลัยเกริก (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
78.พล.อ.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อายุ 62 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)
79.ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค อายุ 60 ปี อดีตรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)
80.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล อายุ 66 ปี นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. จะส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

เมื่อได้รับผลแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อนำมากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง