สพฐ.ให้ นร.ที่เดินทางไป-กลับสมุทรสาคร หยุดเรียน

สังคม
20 ธ.ค. 63
19:31
511
Logo Thai PBS
สพฐ.ให้ นร.ที่เดินทางไป-กลับสมุทรสาคร หยุดเรียน
สพฐ.ให้นักเรียนที่เดินทางไปกลับ จ.สมุทรสาคร หยุดเรียน ส่วนบุคลากรทางการศึกษาให้ทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกัน COVID-19

วันนี้ (20 ธ.ค.2563) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดว่า


ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง

สพฐ.มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  • สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป-กลับ จ.สมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สำหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work From Home ได้ และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  • เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVD-19 จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด
  • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg./mol9h หรือ OR CODE
  • รายงานการปิด-เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงาน สพฐ.ทราบโดยด่วน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสถานศึกษาที่งดการเรียนการสอนขอให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง