พิษ COVID-19 ปิดตลาดกลางกุ้งจนถึง 15 ก.พ.นี้

ภูมิภาค
1 ก.พ. 64
14:42
1,039
Logo Thai PBS
พิษ COVID-19 ปิดตลาดกลางกุ้งจนถึง 15 ก.พ.นี้
"สมุทรสาคร" มีคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้งจนถึงวันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยให้ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพัก รวมทั้งปรับปรุงตลาดเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ ก่อนจะพิจารณาอนุญาตให้ค้าขายได้

วันนี้ (1 ก.พ.2564) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 43 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสคร ให้ปิดต่อตลาดกลางกุ้ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

2. ให้ปรับปรุงอาคาร หรืออาคารที่พักอาศัย ในตลาดกลางกุ้ง โดยจะต้องทำการตรวจสอบซึ่งอย่างน้อยความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพัก ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ซ้ำอีก

 

3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการกิจการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ด้วยเหตุผลกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยไว้เนินช้าไปจะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 (2) พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-15 ก.พ.นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทุบสถิติ! "สมุทรสาคร" ติด COVID-19 ยอดสะสม 11,343 คน

จับตา "คลัสเตอร์มหาสารคาม" ติดเชื้อแล้ว 16 คน เสี่ยง 110 คน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง