ราชกิจจาฯ แก้ไขประกาศห้ามมั่วสุม-ทำกิจกรรม-ชุมนุม คุม COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ แก้ไขประกาศห้ามมั่วสุม-ทำกิจกรรม-ชุมนุม คุม COVID-19

การเมือง
4 ก.พ. 64
06:24
6,699
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ แก้ไขประกาศห้ามมั่วสุม-ทำกิจกรรม-ชุมนุม คุม COVID-19
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3

วันนี้ (4 ก.พ.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการระบาดแบบกลุ่มก้อนของโรค COVID- 19 ระลอกใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้จำกัดและควบคุมการแพร่ระบาด อยู่ในขอบเขตน่าพอใจระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาล จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ม.ค.2564

2.ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร

3.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ 

4.การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ซึ่งมีประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังให้ผู้จัดดำเนินการตามมาตรการควบคุม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2564 เป็นต้นไป พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง