จ.สมุทรสาคร ผ่อนคลาย 1 ระดับ ปรับเป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จ.สมุทรสาคร ผ่อนคลาย 1 ระดับ ปรับเป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด"

ภูมิภาค
2 มี.ค. 64
20:33
3,790
Logo Thai PBS
จ.สมุทรสาคร ผ่อนคลาย 1 ระดับ ปรับเป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด"
จ.สมุทรสาคร ผ่อนปรนมาตรการคุม COVID-19 ลดระดับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้เปิดโรงเรียนทุกแห่งยกเว้น ในพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี - สนามกีฬา เปิดได้ทุกแห่ง ยกเว้นใน ต.ท่าทรายกับ ต.นาดี ร้านอาหาร เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม

วันนี้ (2 มี.ค.64) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามคำสั่งที่ 544/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) (ฉบับที่ 49) ดังนี้

ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 568/2564 ลงวันที่ 28 ก.พ.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ 48) ได้ขยายระยะเวลาบังคับตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 307/2564 ลงวันที่ 31 ม.ค.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ 44) และคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 312/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ.64 เรื่อง แก้ไขระยะเวลาใช้บังคับตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ 44) ที่สั่งให้ปิดสถานที่ต่าง ๆ ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 ม.ค.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 48/2564 วันที่ 1 มี.ค.64 และข้ออนุมัติของนายกรัฐมนตรีตามการเสนอแนะของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ( ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ซึ่งให้ความเห็นชอบการปรับลดระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในขตพื้นที่ จ.สมุทรสาครให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 528/2564 ลงวันที่ 28 ก.พ.64

2.กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

2.1 ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้

1.สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เช่น ชนไก่ กัดปลา ชกมวย ตลอดจนสนามซ้อมชนไก่ด้วย

(2) สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง เฉพาะในเขต ต.ท่าทราย ต.นาดี และ อ.เมืองสมุทรสาคร

(3) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ทั้งของรัฐและเอกชน

(4) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก

(5) สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬาเฉพาะในเขต ต.ท่าทราย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

(6) สถานที่รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ให้เปิดดำเนินการและสามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 23.00 น.โดยห้ามมการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

(8) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ รวมถึสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

(9) สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

(10) ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม

(11) สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(12) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

(13) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามมให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ

(14) สถานที่ ออกกำลังกายภายในร่ม ยิม ฟิตเนส และสปา ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(15) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

(16) โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การฉายหนังกลางแปลง

(17) สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

(18) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

(19) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(20) สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(21) สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เฉพาะในเขตพื้นที่ ต.ท่าทรายและต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

(22) บ่อตกกุ้ง

(23) สถานีขนส่งสาธารณะ

2.2 สถานประกอบการตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสั่งปิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2 ปื หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งด้วยเหตุที่เป็นกรณีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง