โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ศศธร สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ท.หญิง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ศศธร สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ท.หญิง

สังคม
11 มี.ค. 64
07:17
2,951
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ศศธร สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ท.หญิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย

วานนี้ (10 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  1. ว่าที พันเอก สุรเดช เหลี ยมไทย เป็น พันเอก

  2. ว่าที พันโทหญิง ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

  3. ว่าที พันโทหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็น พันโทหญิง

  4. ว่าที พันตรีหญิง โสภา ตนะศุภผล เป็น พันตรีหญิง

  5. ว่าที ร้อยเอก ธนกร ฟุ้งเกียรติ เป็น ร้อยเอก

  6. ว่าที ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยโท

  7. ว่าที ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563 ประกาศ ณ วันที 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง