เช็กผลสอบ O-NET วิชาไหนคะแนนต่ำสุด-สูงสุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กผลสอบ O-NET วิชาไหนคะแนนต่ำสุด-สูงสุด

สังคม
27 เม.ย. 64
15:08
18,224
Logo Thai PBS
เช็กผลสอบ O-NET วิชาไหนคะแนนต่ำสุด-สูงสุด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 ระดับชั้นจากสนามสอบทั่วประเทศ พบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดไม่ถึงร้อยละ 30

วันนี้ (27 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 ระดับชั้นจากสนามสอบทั่วประเทศ โดยสทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน O-NETจำแนกตามวิชา (คะแนนเต็มวิชาละ100 คะแนน) ดังนี้

การทดสอบ O-NET ชั้นป.6 สอบ 4 วิชา

 • ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.2
 • ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน มีคะแนนเฉลี่ย 43.55
 • คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.99
 • วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.78

ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นป.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ 4 วิชา

 • ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.29 
 • ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.38 
 • คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 
 • วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.89

ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การทดสอบ O-NET ชั้นม.6 สอบ 5 วิชา

 • ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113คน มีคะแนนเฉลี่ย 44.36 
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คนมีคะแนนเฉลี่ย 35.93
 • ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.94 
 • คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน มีคะแนนเฉลี่ย 26.04
 • วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.68

ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สทศ.ได้รายงานผลการทดสอบ O-NET โดยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 

นอกจากนี้ สทศ.ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ "การนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน" เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนามสอบ O-NET คัดกรองเข้ม คุม COVID-19

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง