ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 7 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 7 วัน

สังคม
25 พ.ค. 64
12:41
1,618
Logo Thai PBS
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 7 วัน
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มีคำสั่งตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 7 วัน เริ่ม 24-30 พ.ค.นี้ หลังพบมีคนติดเชื้อ COVID-19 แบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

วันนี้ (25 พ.ค.2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จ.ปทุมธานี เพิ่มอีก 38 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 26 คน และผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 12 คน (ข้อมูล 24 พ.ค.) โดยยอดรวมสะสมระลอกใหม่ 3,006 คน ส่วนผู้รักษาหายป่วยแล้ว 1,608 คน

ล่าสุดนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ออกคำสั่งที่ 5041/2564 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยง COVID-19 เพิ่มเติมคือ ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า โดยที่ปรากฎสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เป็นแบบกลุ่มก้อน ในเขตพื้นที่ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 16 ) ลงวันที่ 3 ม.ค.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 จึงให้ปิดสถานที่ ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี และอาคารพาณิชย์โดยรอบ เป็นเวลา 7 วัน 

ในการนี้ขอให้ ศปก.อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อครบกำหนด 3 วัน

หากได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบสวนโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครบแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสามารถยื่นแผนการจัดการ และมาตรการควบคุมโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เพื่อขอความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการต่อไปได้

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตาม มาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมโรค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในบรรดาประกาศ และคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค.นี้

ใครไปตลาด 9-23 พ.ค.ให้ประเมินความเสี่ยง

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ยังออกประกาศขอให้ประชาชนที่เดินทางไปตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ต.บางปรอท ช่วงวันที่ 9-23 พ.ค.นี้ให้ประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนตลาด จะหยุดการขายและปิดทางเข้าออกตลาด ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค.นี้ เป็นเวลา 7 วัน  

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปทุมฯ ติด 146 คน "ตลาดสี่มุมเมือง" เข้มผู้ค้า-แรงงานโชว์ผลโควิด

"คลัสเตอร์ตลาดสี่มุมเมือง" ติดโควิด 867 คน จุดเสี่ยงที่กั้นห้องน้ำหยอดเหรียญ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง