เงินฝากปลอดภัย ฝากได้เหมือนเดิม แต่คุ้มครองสถาบันการเงินละ 1 ล้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เงินฝากปลอดภัย ฝากได้เหมือนเดิม แต่คุ้มครองสถาบันการเงินละ 1 ล้าน

เศรษฐกิจ
9 ส.ค. 64
14:48
3,757
Logo Thai PBS
เงินฝากปลอดภัย ฝากได้เหมือนเดิม แต่คุ้มครองสถาบันการเงินละ 1 ล้าน
เปิดข้อมูลและรายละเอียดการคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท ครอบคลุมสถาบันการเงินทั้ง 35 แห่ง ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 11 ส.ค.นี้ หลังจากมีการส่งต่อข้อมูลคลาดเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว โดยอ้างว่า ธปท.ลดค่าคุ้มครองเงินฝาก เพราะสถาบันการเงินเสี่ยงล้ม

วันนี้ (9 ส.ค.2564) จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแนะนำให้รีบถอนเงินจากธนาคาร เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก หากมีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท แล้ววันหนึ่งธนาคารล้มขึ้นมา คุณจะได้เงินแค่ 1 ล้านบาท

ทาง ธปท.และกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด พร้อมระบุว่า สถาบันที่ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก มิใช่ ธปท. แต่เป็นสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยมีการปรับลงมาอยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน จากเดิมอยู่ที่ 5 ล้านบาท

สำหรับการปรับลดวงเงินคุ้มครองดังกล่าว ได้คำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อย ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 และปรับลดวงเงินคุ้มครองแต่อย่างใด

ในปัจจุบัน ฐานะการดำเนินงานและเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังแข็งแกร่ง มีการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และมี ธปท.กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

วงเงินคุ้มครอง 1 ล้าน ครอบคลุมผู้ฝาก 98.03%

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2564 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มตรองเงินฝาก ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

จากข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พ.ค.2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่จำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1.337.334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน

กฎเกณฑ์ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก

จากข้อมูลในเว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ระบุผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ได้แก่ ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับความคุ้มครอง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน

ผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท กองทุนต่างๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

สำหรับชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นเงินบาท ในประเภทที่ให้ความคุ้มครอง เว้นแต่เป็นเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากได้รับคุ้มครอง 5 ประเภท

สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง คือเงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF) เงินฝากในสหกรณ์ แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน

วงเงินคุ้มครอง 1 ล้าน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ขณะที่วงเงินคุ้มครอง หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากในสถาบันการเงินดังกล่าว จะได้รับเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) คืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครองที่กำหนด โดยจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน (ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี)

ซึ่งหมายถึงวงเงินสูงสุดที่ผู้ฝากที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามเอกสารการเปิดบัญชีจะได้รับเงินฝากคืน ในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ

ปัจจุบันวงเงินคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 5 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 ส.ค.2564 และจะบังคับใช้วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

35 สถาบันการเงินที่ได้รับคุ้มครองเงินฝาก

รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง รวม 35 แห่ง - ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 7.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 8.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 9.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

10.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 11.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 12.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 14.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 15.ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 16.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 17.ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 18.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 19.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 2.ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.ธนาคารซิตี้แบงก์ 4.ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด 5.ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 6.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 7.ธนาคารดอยซ์แบงก์ 8.ธนาคารมิซูโฮ จำกัด 9.ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 10.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 11.ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

- บริษัทเงินทุน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด 2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด 3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

ทำอย่างไรถึงได้รับความคุ้มครองเงินฝาก

การคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้ฝากมั่นใจว่าจะได้รับเงินฝากคืนภายใต้วงเงิน และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใดๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง โดยวงเงินคุ้มครองจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีมาคำนวณรวมกัน

ทั้งนี้ การคุ้มครองเงินฝากฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย คุ้มครองทันทีที่ฝากเงิน และคืนเงินฝากภายใน 30 วัน หากสถาบันการเงินปิดกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง