สภาฯเห็นชอบงบฯปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาฯเห็นชอบงบฯปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

การเมือง
22 ส.ค. 64
07:22
1,736
Logo Thai PBS
สภาฯเห็นชอบงบฯปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 257 ต่อ 189 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท และตั้งงบกลาง 587,409 ล้านบาท เตรียมส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ นัดประชุมวันที่ 30 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2564 เมื่อเวลา 01.12 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 257 ต่อ 189 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท และตั้งงบกลาง 587,409 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากกำหนดไว้ หลังสภาใช้เวลากว่า 4 วันในการอภิปรายให้ข้อสังเกต ต่อการใช้งบประมาณ ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบโดยไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 20 วัน ซึ่งนัดประชุมวันที่ 30 ส.ค.นี้จากนั้นจะส่งให้คณะรัฐมนตรีนำร่างกฏหมายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ประกาศบังคับใช้ต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลกล่าวขอบคุณออกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ความเห็นชอบร่างกฏหมายงบประมาณปี 2565 ทุกข้อเสนอแนะข้อแนะนำและความคิดเห็นรวมถึงความห่วงใยของสมาชิกประชุมที่อภิปรายไว้ รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานรับงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

พร้อมกันนี้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้ความร่วมมือในการพิจารณาร่างกฏหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วง และข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลจะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอให้มั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดและกำกับดูแลให้การใช้ งบประมาณเกิดความโปร่งใส และบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยังยืนของตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสภาแห่งนี้

ก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่ตัดลดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำไปไว้ในงบกลางภายใต้อำนาจการเบิกจ่ายโดยนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ไว้วางใจในการใช้เงิน ซึ่งนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นชี้แจงในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากว่าการปรับลด ใช้หลักเกณฑ์งบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปี 2565 ของแต่ละหน่วยงานโดยรวมกว่า 16,300 ล้านบาทและด้วยสถานการณ์ COVID-19 กรรมาธิการจึงมีมติให้โอนงบไปไว้ในงบกลาง

ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯที่อยู่ร่วมการประชุม และสั่งปิดการประชุมในเวลา 01.21 น. วันที่ 22 ส.ค.64 รวมใช้เวลาการพิจารณาตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ส.ค. นานกว่า 52 ชั่วโมง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง