ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงสิทธิย้ายค่ายมือถือเบอร์เดิม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงสิทธิย้ายค่ายมือถือเบอร์เดิม

เศรษฐกิจ
24 ก.ย. 64
17:01
2,646
Logo Thai PBS
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงสิทธิย้ายค่ายมือถือเบอร์เดิม
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์คงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิมทำได้ และผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้ภายใน 2 วัน

วันนี้ (24 ก.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์คงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

ใจความสำคัญระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้อง การเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือประเภทบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าสําหรับการให้บริการโทรคมนาคม ต่อสาธารณะและการดําเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (7) และ (24) และมาตรา 81 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ประกอบกับมาตรา 12 วรรค 4 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 28 ก.ค.2552

(2) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2553

ข้อ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ผู้ให้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย เข้ามาใช้บริการ

หมวด 2 ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 8 ในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ใช้บริการยื่นคําขอโอนย้ายการใช้บริการ ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กําหนด

ข้อ 9 ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ 12

 

หากผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลาที่คาดว่า จะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ

ข้อ 10 การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการนับแต่วันที่ ผู้ใช้บริการได้ยื่นคําขอและผู้ให้บริการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริการนั้นแล้วว่าครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนด

เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันควร กรณีเอกสารและหลักฐานข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่มีคําขอโอนย้ายมากกว่าจํานวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริการ รายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุจําเป็นอันควรดังกล่าว

ข้อ 11 เมื่อผู้ให้บริการรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเลขหมายที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการ เข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายแล้ว

เมื่อดําเนินการโอนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบว่าการขอโอนย้ายผู้ให้บริการสําเร็จแล้ว และดําเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามประกาศว่าด้วย การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 12 ให้สํานักงาน กสทช. และผู้ให้บริการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์การโอนย้าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง