เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
25 พ.ย. 64
21:16
322
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. ทั่วประเทศเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560-2564 รวมกันเกือบ 2,300 โครงการ งบประมาณ 32.4 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 14,205 บาท โดยมากที่สุดในปี 2562 ก่อนลดลงช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

เปรียบเทียบภูมิภาค

แต่ละปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการและงบประมาณสูงกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการต่ำที่สุด โดยภาคที่มูลค่าเฉลี่ยสูงคือภาคกลาง และภาคใต้

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 46 : นครราชสีมา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 22 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคกลาง ร้อยละ 16 : พระนครศรีอยุธยา
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ชลบุรี
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 5 : กาญจนบุรี
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 4 : เชียงราย

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 36 : นครราชสีมา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 27: ปัตตานี
 • ภาคกลาง ร้อยละ 20 : นครปฐม
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 8 : ชลบุรี
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 6 : กาญจนบุรี
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 4 : เชียงราย

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. สุรินทร์
 3. ชัยภูมิ
 4. ขอนแก่น
 5. ศรีสะเกษ

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. ปัตตานี
 3. นราธิวาส
 4. นครปฐม
 5. ยะลา

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. นครปฐม
 2. สมุทรปราการ
 3. พิษณุโลก
 4. นราธิวาส
 5. อำนาจเจริญ

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.คลองขาม จ.กาฬสินธุ์ 17 โครงการ
 2. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 16 โครงการ
 3. อบต.กุดน้ำใส จ.ชัยภูมิ 14 โครงการ
 4. อบต.บ้านกลาง จ.กระบี่ 13 โครงการ
 5. อบต.จุมพล จ.หนองคาย 12 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.บางปลา จ.นครปฐม 1.2 ล้านบาท
 2. อบต.นิคมพัฒนา จ.พิษณุโลก 510,000 บาท
 3. อบต.กกแดง จ.มุกดาหาร 500,000 บาท
 4. อบต.วังอ่าง จ.นครศรีธรรมราช 360,000 บาท
 5. อบต.แสนตอ จ.กาญจนบุรี 302,500 บาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.กกแดง จ.มุกดาหาร 500,000 บาท
 2. อบต.บางปลา จ.นครปฐม 230,000 บาท
 3. อบต.รวมไทยพัฒนา จ.ตาก 144,000 บาท
 4. อบต.นิคมพัฒนา จ.พิษณุโลก 127,500 บาท
 5. อบต.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา 104,000 บาท

ห้วงเวลาโครงการ

ลักษณะกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ มักเป็นการเดินทางไปยังพื้นที่อื่น โดยช่วงที่นิยมไปคือเดือนกันยายน รวมถึงกุมภาพันธ์-มีนาคมด้วย

และระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปี 2563 ยังมีการเดินทางดังกล่าว โดยเฉพาะ อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • 
B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • 
B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • 
B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • 
B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • 
B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • B(12) การท่องเที่ยว
 • 
B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • 
C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง