เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
28 พ.ย. 64
05:29
230
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติที่ อบต.เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562-2564 กว่า 8,000 โครงการ วงเงิน 136.9 ล้านบาท

เปรียบเทียบภูมิภาค

ปี 2562 มีโครงการดังกล่าวเพียง 4 โครงการเท่านั้น ขณะที่ปีต่อมาเพิ่มมามากกว่า 6,400 โครงการ ก่อนจะเหลือ 1,700 โครงการในปี 2564

โดยภาคกลางมีมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันตก

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 38 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 25 : นครสวรรค์
 • ภาคใต้ ร้อยละ 19 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 7 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 6 : ฉะเชิงเทรา
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 5 : น่าน

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 34 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 30 : นครสวรรค์
 • ภาคใต้ ร้อยละ 18 : ตรัง
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 8 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 6 : ฉะเชิงเทรา
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 4 : น่าน

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. นครสวรรค์
 3. ศรีสะเกษ
 4. นครศรีธรรมราช
 5. ขอนแก่น

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. นครสวรรค์
 2. นครราชสีมา
 3. ตรัง
 4. พระนครศรีอยุธยา
 5. ศรีสะเกษ

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. สมุทรสาคร
 2. ปทุมธานี
 3. ระนอง
 4. ราชบุรี
 5. หนองบัวลำภู

 

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 39 โครงการ
 2. อบต.บ้านนา จ.ชุมพร 30 โครงการ
 3. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 27 โครงการ
 4. อบต.ท่าข้าม จ.ชลบุรี 17 โครงการ
 5. อบต.หนองปลิง จ.กาญจนบุรี 17 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 1.5 ล้านบาท
 2. อบต.พืชอุดม จ.ปทุมธานี 1.4 ล้านบาท
 3. อบต.นาเกลือ จ.ตรัง 1.2 ล้านบาท
 4. อบต.ปากแรต จ.ราชบุรี 1 ล้านบาท
 5. อบต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม 936,500 บาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 300,000 บาท
 2. อบต.พืชอุดม จ.ปทุมธานี 286,200 บาท
 3. อบต.ข้าวงาม จ.พระนครศรีอยุธยา 286,200 บาท
 4. อบต.ปากแรต จ.ราชบุรี 250,000 บาท
 5. อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา 250,000

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติขอ
  แผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง