เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
28 พ.ย. 64
11:02
224
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ
โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต.เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560-2564 กว่า 5,000 โครงการ วงเงิน 265 ล้านบาท

เปรียบเทียบภูมิภาค

ปี 2562 เป็นปีที่มีโครงการมากที่สุด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการและงบประมาณมากที่สุด ขณะที่ภาคกลางมีมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 42 : ชัยภูมิ
 • ภาคกลาง ร้อยละ 21 : นครสวรรค์
 • ภาคใต้ ร้อยละ 16 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 8 : เชียงราย
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ระยอง
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 6 : กาญจนบุรี

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 40 : ขอนแก่น
 • ภาคกลาง ร้อยละ 24 : พระนครศรีอยุธยา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 15 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 7 : เชียงราย
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ระยอง
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 7 : กาญจนบุรี

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. สมุทรปราการ
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. ราชบุรี
 4. ระนอง
 5. มุกดาหาร

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. ชัยภูมิ
 2. นครราชสีมา
 3. ขอนแก่น
 4. นครสวรรค์
 5. มหาสารคาม

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. ขอนแก่น
 2. นครราชสีมา
 3. ชัยภูมิ
 4. พระนครศรีอยุธยา
 5. นครสวรรค์

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 41 โครงการ
 2. อบต.ข้าวงาม จ.พระนครศรีอยุธยา 27 โครงการ
 3. อบต.หนองคู จ.ชัยภูมิ 27 โครงการ
 4. อบต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 26  โครงการ
 5. อบต.บ้านชวน จ.ชัยภูมิ 24 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.ข้าวงาม จ.พระนครศรีอยุธยา 6.8 ล้านบาท
 2. อบต.วัดสำโรง จ.นครปฐม 3 ล้านบาท
 3. อบต.พิกุลทอง จ.ราชบุรี 2.8 ล้านบาท
 4. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 2.5  ล้านบาท
 5. อบต.นางพญา อุตรดิตถ์ 1.9 ล้านบาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.วัดสำโรง จ.นครปฐม 1.5 ล้านบาท
 2. อบต.พิกุลทอง จ.ราชบุรี 1.4 ลา้นบาท
 3. อบต.หินโคน จ.นครราชสีมา 683,000 บาท
 4. อบต.ลาโละ จ.นราธิวาส 672,000 บาท
 5. อบต.แก้วแสน จ.นครศรีธรรมราช 500,000 บาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง