มท.แต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าฯ 34 ตำแหน่ง มีผล 4 ม.ค.65 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มท.แต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าฯ 34 ตำแหน่ง มีผล 4 ม.ค.65

การเมือง
25 ธ.ค. 64
09:11
10,653
Logo Thai PBS
มท.แต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าฯ 34 ตำแหน่ง มีผล 4 ม.ค.65
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัด 34 ตำแหน่ง มีผล 4 ม.ค.2565

วันที่ 24 ธ.ค.2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 19 คน

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พ.ค.2521 ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พ.ค.2534 และที่ นร 2006/ว7 ลงวันที่ 6 มี.ค.2552 จึงย้ายข้าราชการจำนวน 19 ราย ดังนี้

 • นายปิติพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 • นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 • นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 • นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • นายพยนต์ อิศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 • นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 • นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 • น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 • นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 • นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 15 ราย ได้แก่

 

 • นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 • นายพรเพชร เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • นายสุพจน์ ภูติเกียรติขตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 • นายสวนิต สุนิยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 • นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 • นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 • นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 • นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง