มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออก "หมูมีชีวิต" 3 เดือน

เศรษฐกิจ
7 ม.ค. 65
06:34
1,217
Logo Thai PBS
มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออก "หมูมีชีวิต" 3 เดือน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 เดือน และให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกที่ครอบครองสุกรมีชีวิตปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป แจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ หลังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

วันที่ 6 ม.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิ.ย.2564 กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2564 กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ

1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

2. ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ทุกกรณี

ในวันเดียวกัน ยังมีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร โดยออกประกาศให้ใช้บังคับทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 1 ปี, ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรที่ครอบครองสุกรมีชีวิตปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป แจ้งปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำหน่าย ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง ภายในวันที่ 10 ม.ค.2565 และแจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป, ให้ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้ว เนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันนอก เนื้อสันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณการซื้อ การจำหน่าย การใช้ การส่งออก การรับฝาก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บภายในวันที่ 10 ม.ค.2565

แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป, ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้ครอบครอง ตามข้อ 2 และข้อ 3 จัดทำบัญชีคุมสินค้า แสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นรายวัน โดยต้องลงรายการในบัญชีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ได้ซื้อมา รับหรือนำเข้ามา จำหน่ายไปแต่ละครั้ง และต้องเก็บบัญชีพร้อมหลักฐานการได้มาและการจำหน่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา, กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยง สถานที่เก็บ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบภายใน 7 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค.2565 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง