กกต.เปิดรับความเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.- สก." ถึง 11 ก.พ.นี้

การเมือง
9 ก.พ. 65
16:02
502
Logo Thai PBS
กกต.เปิดรับความเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.- สก."  ถึง 11 ก.พ.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.เปิดรับฟังความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สก. ภายในวันที่ 11 ก.พ.นี้

วันนี้ ( 9 ก.พ.2565) สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าไม่มีเขตปกครองใดในจำนวน 50 แห่ง ที่มีจำนวนราษฎรอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงมีทั้งหมด 50 คน 50 เขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ประชาชนในเขตเลือกตั้ง สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เป็นหนังสือถึงสำนักงาน กกต.ประจำกรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ คือ ยื่นด้วยตนเอง ยื่นทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8529-30 ยื่นทางอีเมล Bangkok@ect.go.th ยื่นทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.กทม. และบริการสายด่วน 1444

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง