กทม.ประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สมาชิกสภา กทม. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กทม.ประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สมาชิกสภา กทม.

การเมือง
29 มี.ค. 65
09:06
311
Logo Thai PBS
กทม.ประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สมาชิกสภา กทม.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กทม.ประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สมาชิกสภา กทม. ระบุรับสมัคร 31 มี.ค.- 4 เม.ย. เลือกตั้ง 22 พ.ค.2565

วันที่ 28 มี.ค.2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 1.วันเลือกตั้ง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. 3.สถานที่รับสมัคร ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ให้ถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง

สำหรับหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50,000 บาท รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เชนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เชนติเมตร จำนวน 10 รูป

หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2562 - ปีภาษี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ผ.ถ.4/2)

หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ในส่วนของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร ประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 10,000 บาท รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 10 รูป

หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2562 - ปีภาษี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ผ.ถ.4/2)

หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น นอกจากนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง