โปรดเกล้าฯ "พระพรหมจริยาจารย์-พระพรหมวิสุทธาจารย์" ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ "พระพรหมจริยาจารย์-พระพรหมวิสุทธาจารย์" ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

สังคม
16 พ.ย. 65
07:14
1,068
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ "พระพรหมจริยาจารย์-พระพรหมวิสุทธาจารย์" ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระพรหมจริยาจารย์ และพระพรหมวิสุทธาจารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ขณะที่พระสงฆ์อีก 4 รูป เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

วันที่ 15 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียดว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

พระพรหมจริยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จ.ตรัง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป

พระพรหมวิสุทธาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ศรีวาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลสมาจารโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ วิจิตรธรรมกถาสาธก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป

พระธรรมกิตติมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวง จ.นนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

พระธรรมวรนายก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรนายก สาธกธรรมวิจิตร วิสิฐสีลาจารวัตร พิพัฒนกิจดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

พระธรรมวราลังการ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
8 รูป

พระธรรมปริยัติโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.2565
ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง