เด้งฟ้าผ่า "ไตรยฤทธิ์" พ้นอธิบดี DSI เซ่นปมทุนจีนสีเทา

การเมือง
18 ม.ค. 66
13:44
1,505
Logo Thai PBS
เด้งฟ้าผ่า "ไตรยฤทธิ์" พ้นอธิบดี DSI เซ่นปมทุนจีนสีเทา
"สมศักดิ์" เด้งฟ้าผ่า "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ "พ้นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ย้ายไปรักษาราชการแทน ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสลับ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล มานั่งรักษาการแทน

วันนี้ (18 ม.ค.2566) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ลงนามในคำสั่งวันที่ 18 ม.ค.2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทนโดยให้นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทน ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจ ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป