อัยการสูงสุด สั่งสอบ 6 คดีดัง เผาสวนงู-แทนไท-รุกป่าเลย

การเมือง
2 มี.ค. 66
17:45
577
Logo Thai PBS
อัยการสูงสุด สั่งสอบ 6 คดีดัง เผาสวนงู-แทนไท-รุกป่าเลย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"อัยการสูงสุด" ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 5 กรณีการสั่งไม่ฟ้อง 6 คดีดังในอดีต คือเผาสวนงู ภูเก็ต คดีแทนไท จัดให้เล่นการพนันฯ และคดี ซี พี เค อินเตอร์ฯ บริษัทในเครือ นายเปรมชัย กรรณสูต รุกป่าเมืองเลย

วันนี้ (2 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 420/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวสารและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสูงสุด จำนวน 6 คดี ประกอบไปด้วย

 • คดีเผาสวนงูภูเก็ต อันเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าว และภรรยาตำรวจ ซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ฐานจ้างวานฯ
 • คดี ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือน นายเปรมชัย กรรณสูตร รุกที่ป่ากว่า 6,000ไร่ ในจ.เลย
 • คดีนายแทนไท ณรงค์กูล กับพวก คดีจัดให้เล่นการพนันฯ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ตำรวจทำความเห็นแย้ง และอัยการสูงสุดขณะนั้น ชี้ขาดยกฟ้อง
 • คดีมาวินเบต ดอทคอม เว็บพนันออนไลน์
 • คดียาเสพติดเมทแอมเฟตามีน 400,000 เม็ด ในนนทุบรี
 • คดีนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ กับพวกคดีวิคตอเรียซีเครท  

โดยการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ใน 5 คดีดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือร้องเรียนของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ฉบับลงวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมาถึงประธานก.อ. อันเป็นกรณีเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวสารและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะที่1คดี นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ กับพวกและคดีเผาสวนงูภูเก็ต 

 • นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายอิทธิพร แก้วทิพย์ คณะทำงาน
 •  นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ คณะทำงาน

คณะที่ 2 คดี ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก  

 • นายศักดา ช่วงรังษี หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม คณะทำงาน
 • นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง คณะทำงาน

คณะที่ 3คดี นายแทนไท ณรงค์กูล กับพวก 

 • นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายโกวิท ศรีไพโรจน์ คณะทำงาน
 • นายคถา สถลสุต คณะทำงาน

คณะที่ 4 คดีมาวินเบต ดอทคอม 

 • นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายชาติ ชัยเดชสุริยะ คณะทำงาน
 • นายทรงพล สุวรรณพงศ์ คณะทำงาน

คณะที่ 5 คดียาเสพติดเมทแอมเฟตามีน 400,000 เม็ด ที่จ.นนทบุรี

 • นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายนิติ สุขเจริญ คณะทำงาน
 • นายจิตภัทร พุ่มหิรัญ คณะทำงาน

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งคดีของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ได้รับมอบหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด
 • จัดทำลำดับเหตุการณ์ (Timeline) ในการดำเนินคดีที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่รับสำนวนและการสั่งคดีของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขี้แจงต่อที่ประชุม ก.อ. และสาธารณชน
 •  เรียกสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
 • เชิญพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบ
 • เรียกเอกสารจากหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดที่เก็บรักษาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา และให้หน่วยงานดังกล่าวให้ความร่วมมือจัดส่งเอกสารโดยพลัน
 • เชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบและขอเอกสารหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้หัวหน้าคณะทำงานฯ แต่ละคณะมีอำนาจลงนามในหนังสือออก
 • ให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบของคณะทำงานให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบของคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น

ทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการสั่งคดีและข้อเสนอแนะอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรต่ออัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการในโอกาสแรก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง