กกต.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ-ติดแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัคร-พรรคการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ-ติดแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัคร-พรรคการเมือง

การเมือง
10 มี.ค. 66
19:05
12,253
Logo Thai PBS
กกต.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ-ติดแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัคร-พรรคการเมือง
กกต.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ ปิดประกาศ และติดแผ่นป้าย ของผู้สมัครและพรรคการเมือง นอกจากภาพผู้สมัครสามารถใส่ภาพผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคการเมือง ได้เท่านั้น

วันนี้ (10 มี.ค.2566) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนของการจัดทำประกาศ การกำหนดสถานที่และการจัดสถานที่ปิดประกาศ กำหนดให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง จัดทำประกาศมีขนาดกว้างไม่เกิน 30 ซม. และขนาดความสูงไม่เกิน 42 ซม. พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดของประกาศ โดยผู้สมัครและพรรคการเมือง จัดทำประกาศได้ไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

การจัดทำประกาศสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญหรือข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือคิวอาร์โค้ด นอกจากภาพของผู้สมัครแล้วสามารถใส่ภาพของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองใดเท่านั้น

ส่วนวิธีปิดประกาศให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยให้นายอำเภอกำหนดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขต แขวง หมู่บ้าน หรือชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานกำหนดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ตั้ง ของหน่วยงาน ทั้งนี้หากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิดประกาศไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแก้ไขภายใน 5 วัน

ประกาศ กกต.ยังกำหนดเรื่องการจัดทำแผ่นป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 130 ซม. และขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซม. พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้าย โดยผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

ขณะที่พรรคการเมืองจัดทำแผ่นป้ายได้ไม่เกิน 1 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น การติดแผ่นป้ายจะต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่น และให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประสานหรือหารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและออกประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก่อนวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกรณีการที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องให้ยึดตามการปิดประกาศ คือ แจ้งแก้ไขภายใน 5 วัน

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดแผ่นป้ายที่ทำการพรรคหรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละหนึ่งแผ่น ที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 400 ซม. และยาวไม่เกิน 750 ซม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง