เชียงใหม่ ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า 3 ตำบล

ภูมิภาค
1 เม.ย. 66
15:29
1,950
Logo Thai PBS
เชียงใหม่ ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า 3 ตำบล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเขตภัยพิบัติ 3 พื้นที่ หมู่ 7 ต.บ้านปง อ.หางดง หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง และหมู่ 12 ต.สุเทพ อ.เมือง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภายใน 3 เดือน

วันที่ 31 มี.ค.2566 นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัยไฟป่า ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

ในวันเดียวกัน ยังมีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัยไฟป่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านปง อ.หางดง

ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง