ข่าวดี! ว่าที่คุณพ่อ "พนักงานราชการ" ลาได้ 15 วัน ช่วยเมียคลอดบุตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ข่าวดี! ว่าที่คุณพ่อ "พนักงานราชการ" ลาได้ 15 วัน ช่วยเมียคลอดบุตร

สังคม
5 มิ.ย. 66
11:51
3,150
Logo Thai PBS
ข่าวดี! ว่าที่คุณพ่อ "พนักงานราชการ" ลาได้ 15 วัน ช่วยเมียคลอดบุตร
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ข่าวดี "วิษณุ" ลงนามประกาศฉบับใหม่ให้ "พนักงานราชการ" มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

วันนี้ (5 มิ.ย.2566) นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาให้ "พนักงานราชการ" มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

โดยจะได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร พนักงานราชการซึ่งประสงค์ จะลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร

ให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

ทั้งนี้ให้เพิ่มข้อความ (2/1) ในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร พนักงานราชการซึ่งประสงค์ จะลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้”

รวมทั้งให้เพิ่มความ (2/1) ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ”

ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้คุณพ่อลาคลอด ได้ถ้าเป็นข้าราชการ และลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลคุณแม่ และลูกน้อยระหว่างคลอด โดยคุณพ่อข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด มีสิทธิรับเงินระหว่างลาได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง